PROJECTE EDUCATIU

 • * LÍNIA METODOLÒGICA: La nostra escola vetlla per una educació  que parteix sempre de les característiques evolutives dels alumnes,  a partir de la metodologia d’ ensenyament- aprenentatge  TREBALL PER PROJECTES. Aquesta metodologia es basa en: individualització (tenir en compte les característiques individuals dels infants), socialització (per tal de millorar la integració al grup), personalització (respecte dels ritmes evolutius i les capacitats intel·lectuals dels infants), aprenentatge significatiu ( es parteix dels coneixements previs i dels interessos dels alumnes,essent ells mateixos els protagonistes del procés ensenyament- aprenentatge), cooperació, globalització i interdisciplinarietat (els projectes s’inclouen  a totes les àrees), desenvolupament de l’esperit crític i la capacitat de discussió i decisió, motivació.
 • *     LLENGUA VEHICULAR:La llengua vehicular de la nostra escola és el català. Pretenem que els alumnes, en finalitzar l’escolaritat, dominin de forma oral i escrita les dues llengües oficials de la Comunitat: català i castellà.
 • *     RELACIÓ AMB L’ENTORN: La nostra escola pretén integrar-se i obrir-se a l’entorn, utilitzant-lo com a recurs o objecte d’estudi.
 • *     PLURALISME I VALORS DEMOCRÀTICS:El nostre centre escolar respecte el pluralisme d’idees polítiques, socials, religioses i culturals, sense adoctrinar i promovent el debat i la reflexió. Educarem en la defensa i respecte dels valors democràtics (solidaritat, respecte i tolerància, educació no discriminatòria, educació no competitiva i educació no consumista).
 • *     COEDUCACIÓ: L’escola practica una educació per a la igualtat.
 • *     ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: El nostre centre atendrà tota la diversitat de l’alumnat, per això cap infant no serà discriminat per raó del nivell econòmic o social, ni per raons físiques, psíquiques on sensorials.
 • *     EDUCACIÓ INTEGRAL: L’escola atendrà les diverses capacitats intel·lectuals així com les diverses capacitats afectives, motrius, de relació interpersonal i d’inserció i actuació social.
 • *     EDUCACIÓ INTERCULTURAL: El nostre centre escolar impulsa la integració dels grups socials que pertanyen a cultures distintes, respectant els trets diferencials a cada cultura.
 • *     NOVES TECNOLOGIES: La nostra escola potenciarà la utilització de les noves tecnologies dins la vida escolar per afavorir una millor qualitat de l’ensenyament- aprenentatge.
 • *     MODALITAT DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ:El CEIP L’ URGELL afavoreix la participació de tots el membres de la comunitat educativa:famílies, alumnes i mestres. Els tres estaments estaran representats democràticament i tindran uns canals d’informació suficients perquè puguin participar en la vida i gestió del centre. L’Ajuntament de Sant Josep participarà en la gestió del centre a través del seu representant en el Consell Escolar i en les activitats extraescolars a través de l’àrea d’Educació.
 • *     CONFESSIONALITAT: EL CEIP L’ URGELL és aconfessional, respectuós i tolerant amb les creences.